Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Advokát, notář či exekutor: Kolik stojí?

07.03.2008, 00:00   |   MiR   |   komentářů (5)

Mnoho z nás již potřebovalo ve svém životě pomoc advokáta. Během svého života se někdo víc a někdo méně dostává do situací, ve kterých se bez pomoci odborníka prostě neobejde. Advokáta sice není zrovna nejlevnější, ale na druhou stranu vám může ušetřit mnoho prostředků a starostí, které by v případě řešení problémů a sporů mohly hrozit.

Zaměříme se tedy na odměnu za služby tří nejčastěji využívaných právnických profesí, u kterých můžete hledat pomoc. Jedná se o advokáty, notáře a soudní exekutory.

Notáře využijete nejčastěji proto, aby všechny vaše úkony měly náležitou formu či byly náležitě ověřeny. Advokát pak v případě hrozícího či probíhajícího sporu poskytne svou pomoc (ale důležitá je také jeho funkce preventivní - kvalitní zpracování smluvních dokumentů a jiných důležitých právních materiálů). Exekutor pomůže uvést v realitu předchozí úspěch ve sporu, a vymůže pro vás exekucí skutečně vaše právo. K tomu má mimochodem mnoho možností, které mu zákony poskytují. 

Kolik stojí služby notáře?

Služby notáře budete potřebovat zejména pokud podnikáte. Forma notářského zápisu je vyžadována u zakladatelských (společenských) smluv při zakládání obchodních společností (s. r. o., a. s.) a v dalších případech obchodních a právních operacích souvisejících s podnikáním (notářský  zápis z valné hromady apod.).

Služeb notáře využijete i v případě běžných životních situací, které mohou nastat - dědické řízení, zúžení příp. rozšíření společného jmění manželů, notářská úschova atd.

Odměna za notářskou činnost se určí podle sazebníku vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. Sazby odměny jsou stanoveny procentuelně z tarifní hodnoty, nebo pevnou částkou.

ABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 th=314 border=0>      

Kopie s jednou stranou

      30 Kč       Sepsání závěti formou notářského zápisu       1 500 Kč       Sepsání listiny o vydědění

      900 KčS

 potřebou služeb notáře se můžete setkat velmi často, proto je dobré si prostudovat vyhlášku Ministerstva spravedlnosti, v jejíž příloze jsou určeny odměny za úkony notářské činnosti.

Kolik stojí pomoc advokáta?

Rozsah služeb advokáta je velmi široký. Dá se říci, že advokáta můžete navštívit s jakýmkoliv problémem v právní oblasti (nutno respektovat specializaci) a jeho úkolem by mělo být poskytnout vám veškerý servis s řešením vašeho právního problému. Proto je zde nutné sledovat jednotlivé úkony advokáta a předem si dohodnout odměnu, kterou za své služby bude advokát požadovat.
V opačném případě by jste mohli být nepříjemně překvapeni výslednou výší palmáre.

Vedle vlastních palmárních poplatků mohou advokáti požadovat též předepsané náhrady, a to jednak náhradu hotových (účelně vynaložených) výdajů (soudní poplatky, cestovné apod.) a dále náhradu za promeškaný čas (za ztrátu času), která činí u advokátů 50 Kč za každou i započatou půlhodinu (např. čas strávený čekáním u soudu, cesta do místa jednání apod.).

Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu), v platném znění může být odměna stanovena jako smluvní nebo mimosmluvní (tarifní). U smluvní odměny záleží pouze na dohodě advokáta a klienta a její výše není nijak limitována. Možno je též namísto konkrétní částky sjednat způsob určení odměny advokáta. Zde je ovšem třeba dávat pozor, aby požadavky advokáta na jeho odměnu nebyly nepřiměřené, a aby byl způsob určení dostatečně jasně vymezen. Rovněž je třeba nutno sledovat jaké úkony a služby si advokát do konečné výše odměny zahrnuje a zda je skutečně provedl.  Jako ve všech profesích, tak i u advokátů se objevují osobnosti, kteří nepatří k úplně čestným a poctivým (ačkoliv by měli nejen právo, ale i morální a etické hodnoty ctít), a je nutno to tedy mít při nejen při sjednávání odměny na paměti.

 Smluvní odměnaSmluvní odměna může mít 2 podoby. Při časové odměně se advokát a klient mohou dohodnout na sazbě za časovou jednotku (např. hodinu), anebo si obě strany mohou určit celkovou odměnu za vyřešení celého případu (její výše může být vyjádřena i podílem na hodnotě věci) a potom jde o paušální resp. podílovou odměnu. (např. podíl v % na hodnotě sporné věci)

Mimosmluvní odměna
Ve druhém případě, pokud nemáte přehled o běžných výších odměn advokátů za příslušné úkony, což je nejběžnější případ, doporučujeme žádat o poskytnutí právní pomoci za mimosmluvní odměnu, která se řídí ustanoveními advokátního tarifu. Proto doporučujeme i tento tarif si před návštěvou advokáta prostudovat, protože může být i určitým vodítkem pro sjednání smluvní odměny.

Dle advokátního tarifu náleží advokátovi odměna za každý jednotlivý vykonaný úkon. Takovými úkony mohou být například porada s klientem přesahující 1 hodinu, účast na jednání před soudem (a to každé započaté 2 hodiny), jednání s protistranou (a to každé 2 započaté hodiny) atd..

Sazby za jednotlivé úkony se odvíjejí od tzv. tarifní hodnoty, jíž je výše peněžitého plnění nebo cena věci (práva) v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. V oblasti rodinného či pracovního práva jsou sazby odměn stanoveny níže než například u majetkových sporů, kde se může jednat i o milió;nové částky. Tyto spory jsou pak pro advokáta lukrativnější. (vyšší sporná hodnota = vyšší odměna)

Na kolik vyjdou služby soudního exekutora?

 Služby exekutora budete většinou potřebovat v případě úspěchu ve sporu, k vymožení svého práva, pokud odsouzený svou povinnost nesplnil. Služby exekutora jsou v této fázi velmi důležité, protože dávají každému rozhodnutí skutečnou sílu. Mnohdy dlužníci (povinní), kteří dříve odmítali komunikovat a řešit své závazky, reagují až na bezprostřední hrozbu exekuce.

Odměna exekutora se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. Povinný (dlužník) hradí náklady exekuce (odměnu exekutora, náhradu hotových výdajů, náhradu za ztrátu času, náhradu za doručení písemností), jakož i účelně vynaložené náklady vámi (oprávnění, věřitelé) vynaložené  k vymáhání nároku.

Soudní exekutor má však právo, zejména u vyšších vymáhaných částek, požadovat  zaplacení přiměřené zálohy na provedení exekuce. Existuje možnost sjednat si s exekutorem smluvní odměnu. Tuto možnost však lze doporučit jen výjimečně, protože tuto odměnu nehradí povinný (povinný hradí odměnu jen do výše stanovenou právním předpisem).  Exekutor může poskytovat i právní pomoc.

Prohledat jednotlivé výrazy - Advokát, notář či exekutor: Kolik stojí?

Advokát, , notář , či , exekutor: , Kolik , stojí? ,

Advokát, notář či exekutor: Kolik stojí?

Notářský tarif - kalkulačka

Kalkulátor odměny notáře z tarifní hodnoty najdete zde: http://bezrealitky.kvali...

:-)))

joo jooooo,, dneska platí jen to, co vyhovuje tomu či onomu m :-)))...

177/1996

ale platí...

Advokát, notář......

Bláboly a nepřesné informace, vyhláška 177/1996 Sb. už neplatí !!!!!!!!!!!!!! Js...

Re: Advokát, notář......

platí ...

Diskutovat

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka